2020/2021 õppeaasta valikained

Helene LOORENTS 12.klass
Merliin KOLLAMAA 12. klass
Marie KIELAS 11. klass

Nagu juba traditsiooniks saanud toimuvad septembri esimesel nädalal gümnaasiumiastme õpilastele valikainete reklaamtunnid. Et gümnasistidele veidigi vaheldust pakkuda siis saavad nad iga aasta valida endale uued valikained. Iga gümnasist saab valikainete valikust valida endale 2 ainet.

 

 

 

Valikaineteks sellel sügisel on:

 

Uued tehnoloogiad ja multimeediumid – Antud aine on valikus olnud juba mitmeid aastaid järjest ning tundub, et õpilastele pakub see siiani huvi. Tundi juhib arvutiõpetuse õpetaja Signe Lensment. Tunnis tutvustatakse erinevaid IT-alaseid programme (3D-printimine, animatsioonide tegemine, programmeerimine). Kursuse lõpus valmivad õpilaste enda tehtud filmid. Varasemate gümnasistide tehtud filme/animatsioone leiab Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi Youtube kanalilt.

 

 

12. klassi poisid multimeediakursust kuulamas. Foto: Laine Ülemaante

Riigikaitseõpetus – Riigiõpetuse reklaamtundi sel aastal küll ei toimunud, kuid sellegi poolest saavad gümnasistid selle valikaine endale valida. Riigikaitsetunde viib läbi Argo Tali. Riigikaitse kursuses tehakse erinevaid teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid. See tund annab hea aluse näiteks noormeestele, keda ootab ees kaitsevägi. Kevadel lõpetab kursuse mitme päevane riigikaitselaager.

Film ja foto – Antud kursus on valikus esimest aastat, kursuse läbiviijaks on meie kooli kunstiõpetaja Kadri Karon, kellel on palju kogemusi fotograafia

Kunstiõpetaja Kadri Karon. Foto: Laine Ülemaantee

valdkonnas. Kursuse jooksul külastatakse erinevaid fotonäitusi ja kinoseansse ning õpilastel tuleb nähtu põhjal koostada analüüse ja arvustusi. Lisaks arvustuste kirjutamisele tutvutakse lähemalt ka fotograafiaga, kus saadakse teada, kuidas teha ilusamaid ja kvaliteetsemaid pilte.

 

 

Loovuspraktikum – Loovuspraktikum on kunstiõpetaja Kadri Karoni poolt teine läbiviidav kursus. Loovuspraktikum koosneb kolmest osast: maal, keraamika

ja renoveerimine. Eelmisel aastal jõuti selle kursuse käigus läbida maali ja keraamika tunnid. Maali tundides saavad õpilased maalida endale sobivad tehnikas ühe maali. Varasemalt kursuse läbinud õpilaste maale saab näha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas. Keraamika tundides saavad õpilased valmistada erinevaid kujukesi ja tarbeesemeid (tasse, taldrikuid vms). Ning kursuse lõpetavad renoveerimistunnid.  Renoveerimiseni eelmisel aastal ei jõutud, kuna kevadel tuli õpilastel jääda koju ning allesjäänud tunnid läbiti e-õppena.

 

 

 

Saksa keele õpetaja Kätlin Laur tutvustamas enda kursust. Foto: Laine Ülemaantee

Saksa keel – Ka saksa keele valikaine on valikus olnud juba mitmeid aastaid ning seda viib läbi meie kooli saksa keele õpetaja Kätlin Laur. Saksa keel on ainuke valikaine, mis toimub 2 korda nädalas, st et kui gümnasist valib selle valikaine siis ta teist valikainet valida ei saa. Kursuse eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine. Kursuse läbinu saab aru saksa keeles kõneleva inimese jutu põhimõttest, oskab ennast tutvustada ning teab peamisi saksa keelseid viisakusväljendeid. Erinevate keelte rääkimine ja mõistmine ei jookse kunagi mööda külgi alla, seega on see valikaine väga kasulik.

Lasteaia direktor ja õppealajuhataja. Foto: Laine Ülemaante

 

 

 

 

Alushariduse praktiline kursus – Alushariduse ehk lasteaiakasvatuse kursust viib läbi lasteaia õppealajuhataja Aliis Paal. Sel aastal tuleb selles valikaines palju muudatusi võrreldes eelneva aastaga, näiteks lubati palju rohkem praktikat ja vähem teooriat. Sellepärast pööratakse kursuse alguses rohkem tähelepanu just praktilistele ülesannetele ja alles siis liigutakse teooriatundide juurde.

 

Päästekursust tutvustab Priit Laos.

SKA Päästekursus –  Koostöös Sisekaitseakadeemiaga on esmakordselt valikus päästekursus. Päästekursuse viib läbi pikaajalise päästetöökogemusega Priit Laos. Kursuse käigus saavad gümnasistid põhiteadmised pääste ja esmaabi, politsei ja piirivalve ning maksunduse ja tolli üldkursustest. Teooriatundidele järgnevad praktilised õppelaagrid. Edukalt kursuse läbinuid ootab Sisekaitseakadeemia enda juurde õppima ning sisekaitseõppe valikaine läbinutel on sisseastumisel eelised.